Zákony a informace

Zde jsou důležité zákony související s dražební činností. V tomto výčtu nejsou zahrnuty veškeré zákony, ale pouze ty zákony, které mají k zákonu o veřejných dražbách úzký vztah.

 • zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 328/1991 Sb., zákon o konkursu a vyrovnání
 • zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a jejich činnosti
 • zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči
 • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon : Příloha č. 2 - VÁZANÉ ŽIVNOSTI
 • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon : Příloha č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
 • zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (tzv. zákon o malé privatizaci)
 • zákon č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech věcných a jiných práv k nemovitostem
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
 • zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů